„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

Prevádzka MŠ

Pracovné dni

v čase od 06:00 do 17:00 hod.

Denný program

Sprístupnenie budovy rodičom

 • 06:00 – 08:00
 • 12:00 – 12:30
 • 15:00 – 17:00

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť najneskôr v daný deň do 08:00 hod. osobne alebo telefonicky na 02/62 315 680. V opačnom prípade bude dieťa evidované ako prítomné a nebude mu odhlásená strava.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ pre chorobu, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni, je potrebné priniesť v deň nástupu do škôlky po chorobe aj potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravotne spôsobilé chodiť do kolektívu.

 

Denný režim našich škôlkarov
Schádzanie detí 06:00 - 08:00
 • Hry a hrové činnosti - ich súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity, skupinové, individuálne, spoločné hry
 • Pohybové a relaxačné cvičenia
 • Hygiena
Desiata
08:30 - 09:20
 • 08:30 - 08:50 prváci a druháci
 • 08:50 - 09:10 tretiaci
 • 09:00 - 09:20 štvrtáci
Dopoludnie
08:50 - 12:00
 • Hry a hrové činnosti - edukačné aktivity
 • Pobyt vonku - vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)
 • Hygiena
Obed
11:20 - 12:30
 • 11:20 - 11:50 prváci a druháci
 • 11:50 - 12:20 tretiaci
 • 12:00 - 12:30 štvrtáci
Odpočinok
11:50 - 14:45
 • Spánok, literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, v starších skupinách postupné skracovanie odpočinku (najmenšie deti 2 - 2,5 hodiny, najstaršie pol hodiny)
 • Hygiena
Olovrant
14:20 - 15:05
 • 14:20 - 14:40 prváci a druháci
 • 14:45 - 15:05 tretiaci a štvrtáci
Popoludnie
14:40 - 17:00
 • Hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, záujmové krúžky
 • Odchod zo škôlky

 

Prevádzka tried

 • 1. trieda: 07:00 – 15:30
 • 2. trieda: 07:30 – 16:00
 • 3. trieda: 06:00 – 17:00
 • 4. trieda: 06:00 – 17:00 

 

Milí rodičia,
prosíme Vás, aby ste rešpektovali hodiny, v ktorých je budova MŠ sprístupnená, vodili deti do škôlky najneskôr do 08:00 hod. a nenarúšali tak neskorým príchodom aktivity prebiehajúce v triedach. Ak potrebujete deti priniesť alebo vyzdvihnúť v inom čase, informujte o tom vopred pani učiteľky.
Ďakujeme za pochopenie.