„Je úžasné, čo deti dokážu, keď im k tomu dáme príležitosť.“

poplatky

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vo výške:

30 € na jedno dieťa,

ktorý sa znižuje za 2. dieťa o 3 €, za 3. dieťa o 5 € a za každé ďalšie dieťa kumulatívne zo základnej výšky príspevku.

Príspevok sa materskej škole uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na IBAN SK32 0900 0000 0051 1752 2323 poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. K správnemu priradeniu platby, prosím, nezabudnite uviesť variabilný symbol.

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa v MŠ

Príspevok na stravovanie dieťaťa v materskej škole pozostáva z príspevku na režijné náklady na deň na jedno dieťa a z príspevku na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy nasledovne:

  • režijné náklady 0,40
  • desiata 0,38 €
  • obed 0,90 €
  • olovrant 0,26 €
              spolu 1,94 € na deň na jedno dieťa.
 
Predškoláci:
  • režijné náklady 0,40
  • desiata 0,17 €
  • obed 0,00 €
  • olovrant 0,17 €

               spolu 0,74 € na deň na jedno dieťa.

Príspevok sa uhrádza školskej jedálni vopred, najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na IBAN SK73 0900 0000 0051 1892 8958 poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Pokiaľ nebude príspevok uhradený včas, upozorní na to zákonného zástupcu dieťaťa vedúca školskej jedálne osobne alebo písomne. K správnemu priradeniu platby, prosím, nezabudnite uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú aktuálne navštevuje.

Doklad o zaplatení je potrebné vhodiť do schránky, ktorá je na to určená pri vstupe do materskej školy.

Preplatok sa odpočítava vždy 2 mesiace pozadu (napr. september v novembri).

Ak je dieťa alergické na niektoré potraviny, predložte, prosíme, potvrdenie od lekára.

Dieťa sa odhlasuje deň vopred do 14 hodiny. Ak sa to poruší, hradíte plnú sumu stravného. Ak dieťa ochorie v noci, dieťa rodič  odhlási ráno a obed dieťaťa si v prvý deň rodič vyzdvihne do obedára.

 

Príspevok ZRPŠ

Príspevok venovaný Združeniu rodičov a priateľov školy sa uhrádza vo výške:

40 € za polrok

na IBAN SK50 0900 0000 0006 3327 3885 poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú aktuálne navštevuje.

Ďakujeme za všetky vaše dary, ktoré môžeme použiť na rozvoj a spríjemnenie pobytu vašich detí v materskej škole. Príspevky rodičov putujú na nákup nových pomôcok a potrieb pre našich škôlkarov, financujeme z nich rôzne podujatia, ktoré pre deti organizujeme niekoľkokrát do mesiaca a mnoho ďalších.